domenica 16 agosto 2009

Programma viaggio Jap, dom 16 Ago 2009

KAMAKURA + MARE (ENOSHIMA)
(YAMANOTE LINE FINO A SHINAGAWA, TRENO DELLA YOKOSUKA LINE FINO A KAMAKURA O KITA KAMAKURA)
Nessun commento: